Organizing committee


Congress Founders

Philippe Beaufils
René Verdonk

Congress Chairmen

Kyoung Ho Yoon
Jin Goo Kim

Scientific Committee

Joon Ho Wang
Nobuo Adachi
Jong Keun Seon
Padlick Yung
Sang Hak Lee
Min Jung

Financial Committee

Chong Bum Chang